Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin dotyczy usług dostępnych na stronie www.badaniaetro.pl. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego regulaminu przez użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z niego. Usługodawcą w serwisie badaniaetro.pl jest:

Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118292, NIP 522-001-44-61, REGON 010397308, kapitał zakładowy 25.000.000,00 złotych

Obsługę techniczną serwisu zapewnia Innovum Jarosław Kędra z siedzibą w Piasecznie, pod adresem
ul. Dworcowa 18/49, 05-500 Piaseczno, NIP 946-223-39-50.
I. Definicje:
Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Serwis – strona internetowa http://www.badaniaetro.pl za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi.

Usługa – usługi dostępne w Serwisie, świadczone drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy regulamin wymienione w paragrafie II pkt 1 i 2.

Usługodawca – Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług.

Administrator Serwisu – Innovum Jarosław Kędra z siedzibą w Piasecznie, pod adresem ul. Dworcowa 18/49, 05-500 Piaseczno, NIP 946-223-39-50.

II. Zasady korzystania z Usługi
Usługi świadczone są w Serwisie nieodpłatnie. Kosztem związanym z korzystaniem z tej Usługi jest koszt, jaki ponosi Użytkownik w celu połączenia się z serwerem, na którym umieszczony jest Serwis. Wysokość kosztu uzależniona jest od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, z której korzysta Użytkownik.

Korzystanie z Usług w Serwisie jest dobrowolne.

Usługi dostępne w Serwisie obejmują:

1. Zasady korzystania z usługi “Znajdź ośrodek badawczy najbliżej swojego miejsca zamieszkania”
Celem usługi jest umożliwienie kontaktu Usługobiorcy z przedstawicielem ośrodka badawczego w celu umówienia wizyty przesiewowej do badań Etro.

W celu skorzystania z Usługi należy wejść w zakładkę „Jak wziąć udział w badaniach Etro”
(na http://www.badaniaetro.pl ).

a. Mapa pozwala na zlokalizowanie ośrodka prowadzącego badanie odpowiadające jednostce chorobowej danego pacjenta („Choroba Crohna” lub „Wrzodziejące zapalenie jelita grubego”).

b. W celu umówienia się na wizytę przesiewową, która potwierdzi czy Użytkownik spełnia kryteria kwalifikacji do badania, należy kliknąć na najbliższe miasto na właściwej mapie – odpowiadającej chorobie Crohna lub wrzodziejącemu zapaleniu jelita grubego – i skontaktować się z lekarzem prowadzacycm badanie Etro w tym mieście.

c. Proszę zadzwonić do lekarza. Jeśli lekarz nie będzie w danym momencie odbierał, oddzwoni w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

Usługodawca nie przechowuje danych identyfikujących Użytkownika po zakończeniu wykonywania Usługi i nie ma możliwości powiązania kolejnych zapytań tego samego Użytkownika.

2. Zasady korzystania z usługi “Skontaktuj się z badaczem“
Celem usługi jest umożliwienie kontaktu Usługobiorcy z przedstawicielem ośrodka badawczego w celu umówienia wizyty przesiewowej do badań Etro.

a. W celu skorzystania z Usługi należy wejść w zakładkę „Jak wziąć udział w badaniach Etro”
(na http://www.badaniaetro.pl ).

b. Wybieramy ośrodek prowadzący badanie odpowiadające jednostce chorobowej danego pacjenta („Choroba Crohna” lub „Wrzodziejące zapalenie jelita grubego”).

c. Podajemy swój numer kontaktowy. Wysyłanie numeru telefonu przez Usługobiorcę stanowi rozpoczęcie korzystania przez niego z Usługi za jego zgodą. Użytkownik może się posługiwać wyłącznie własnym aktualnym numerem telefonu.

d. Przedstawiciel ośrodka badawczego oddzwoni do Usługobiorcy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

e. Przedstawiciele ośrodka kontaktują się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia terminu wizyty przesiewowej do badania Etro. Liczba miejsc i czas trwania rekrutacji do badań Etro jest ograniczona. Usługodawca nie gwarantuje ostatecznej możliwości umówienia terminu wizyty przesiewowej w danym ośrodku. Rozmowa pomiędzy Użytkownikiem a przedstawicielem ośrodka ma na celu omówienie wizyty przesiewowej. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treść rozmowy z Użytkownikiem. Informacje przekazane przez Ośrodek są przeznaczone wyłącznie dla danego Użytkownika i nie mogą być traktowane jako porada lekarska lub informacja skierowana do innych osób.

Usługodawca nie przechowuje danych identyfikujących Użytkownika po zakończeniu wykonywania Usługi i nie ma możliwości powiązania kolejnych zapytań tego samego Użytkownika.

Usługodawca nie przechowuje numeru telefonu wpisanego do formularza i wykorzystuje go wyłącznie jednorazowo, krótkotrwale i tylko ze względów technicznych w celu przesłania kontaktu do Serwisu.

Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla celów osobistych i nie może być wykorzystywana w prowadzeniu działalności gospodarczej,w szczególności działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak przesłania kontaktu telefonicznego ze strony Użytkownika wynikający z pomyłki Użytkownika w podaniu numeru telefonu lub niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem.

Usługa nie stanowi porady lekarskiej i Użytkownik nie powinien opierać na niej swojej decyzji o podjęciu lub nie leczenia lub diagnostyki.

Inne zasady korzystania z Usług:
1. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje z chwilą zainicjowania przez Użytkownika pierwszej czynności w danej Usłudze.

2. Usługi oferowane w Serwisie są stale dostępne dla Użytkowników jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania części lub wszystkich Usług w dowolnym momencie.

3. Usługi, z których Użytkownik rozpoczął korzystanie przed zaprzestaniem ich oferowania przez Usługodawcę zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.

4. Umowa na korzystanie z Usługi jest zawierana z Użytkownikiem na czas niezbędny do jej wykonania.

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że nastąpiło rozpoczęcie korzystania
z Usługi przed upływem tego terminu za zgodą Użytkownika.

6. Usługi dostępne w Serwisie skierowane są do osób powyżej 18 roku życia.

7. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi nie wolno:

 • wykorzystywać Usług do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności sprzecznej
  z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami
 • zakłócać funkcjonowania Serwisu,
 • zamieszczać w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, naruszających prywatność, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej jakichkolwiek podmiotów,
 • zamieszczać w Serwisie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne,
 • zamieszczać w Serwisie treści zawierające pornografię lub treści obsceniczne,
 • zamieszczać w Serwisie treści o charakterze groźby lub inwektywy o wymowie zastraszającej lub propagującej nienawiść,
 • zamieszczać w Serwisie treści stanowiące przestępstwo lub wykroczenie lub zachęcające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 • zamieszczać w Serwisie poglądów, które mogą zostać uznane za dyskryminacje jakichkolwiek osób.

8. Usługi nie są przeznaczone do zgłaszania działań niepożądanych lub innych informacji
o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych. Jeśli chcą Państwo przesłać takie zgłoszenie to prosimy o przesłanie informacji do podmiotu odpowiedzialnego za produkt lecznicy lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli zgłoszenie miałoby dotyczyć produktu leczniczego firmy Roche, prosimy o przekazanie go poprzez formularz zgłoszenia działania niepożądanego na stronie internetowej www.roche.pl.

9. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie lub uzyskana w wyniku korzystania z Usług nie może być traktowana przez Użytkownika jako sugestia, że:

 • Użytkownik może uniknąć porady lekarskiej lub zabiegu,
 • Użytkownik powinien zaprzestać/kontynuować lub rozpocząć przyjmowanie leku.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

a. urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet,
b. przeglądarką Internet Explorer 8.0, Firefox 3.6, Chrome 6, Safari 5, Opera X lub nowszymi wersjami tych przeglądarek lub oprogramowaniem o podobnych parametrach,
c. włączona obsługa języka Javascript.

Spełnienie wskazanych wymagań technicznych jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Usług.

2. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu

Usługodawca stosuje następujące środki zabezpieczające przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu:

 • dane przesyłane w celu uwierzytelnienia Użytkowników zabezpieczone są kryptograficznie (np. SSL),
 • stosowane jest oprogramowanie chroniące przed programami typu malware, spyware.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, m.in. możliwością bycia narażonym na phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że nigdy nie prosi o podanie danych uwierzytelniania za pomocą poczty elektronicznej.

Niezależnie od zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę w Serwisie, w związku z korzystaniem
z sieci Użytkownik jest narażony na działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika takie jak: trojany, backdoory, keyloggera, rootkity, wabbity, e-robaki.

Ponadto do szczególnych zagrożeń należy korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bez zastosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych.

REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Usług należy kierować na adres e-mail Administratora Serwisu: helpdesk@badaniaetro.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, oraz opis sytuacji której dotyczy reklamacja. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji, które zostały przesłane bez podania danych umożliwiających kontakt zwrotny.

Usługodawca dołoży wszelkich starań aby odpowiedź na reklamacje została przesłana jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora Serwisu. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzyma od Administratora Serwisu drogą elektroniczną.  W przypadku gdy Użytkownik nie dysponuje pocztą elektroniczną może skierować reklamacje na adres siedziby Administratora Serwisu . W takim przypadku odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana pocztą tradycyjną a termin 30 dniowy będzie oznaczał termin wysłania odpowiedzi.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Strony internetowe inne niż strona Serwisu mogą zawierać link do Serwisu. Usługodawca nie kontroluje  i nie zatwierdza zawartości takich stron ani nie ponosi odpowiedzialności za treści nie umieszczone.

Usługodawca dokłada starań w doborze linków do stron internetowych innych podmiotów, które zamieszcza w Serwisie.
Usługodawca nie kontroluje i nie zatwierdza zawartości takich stron ani nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach internetowych.

Usługodawca nie gwarantuje bezbłędności informacji zawartych w Serwisie. Usługodawca może w każdej chwili zmienić treści zawarte w Serwisie a także zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działań Usługobiorcy związanych z pobraniem materiałów z Serwisu i dalszym wykorzystaniem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Usługobiorcę na podstawie informacji uzyskanych z Serwisu. Usługodawca nie składa gwarancji odnośnie przydatności do określonego zastosowania informacji zawartych w Serwisie lub braku naruszeń praw osób trzecich
w materiałach zawartych w Serwisie.

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B, KRS: 0000118292. Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych Administratorowi Serwisu na podstawie pisemnej umowy w celu administrowania Serwisem.

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, przekazania informacji o możliwości zgłoszenia działania niepożądanego a także dla celów statystycznych i archiwalnych.

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale może być niezbędne do świadczenia Usługi. W przypadkach, w których jest to możliwe Usługobiorca może skorzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

Usługodawca stosuje środki fizyczne, elektroniczne oraz organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Usługobiorców.

Usługodawca stosuje następujące środki:

 • kodowanie protokołem SSL,
 • kodowanie bazy danych.

Powierzenie przetwarzania danych Administratorowi Serwisu następuje od dnia udostępnienia Serwisu w pełnym zakresie umożliwiającym wykonanie Usługi.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zastosowaniem plików cookie i podobnych mechanizmów dostępne są w Polityce Prywatności.

PRAWA AUTORSKIE
Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do materiałów zawartych w Serwisie oraz samego Serwisu przysługują Usługodawcy.

Z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługobiorca ma prawo do pobierania, kopiowania i przekazywania udostępnionych materiałów w Serwisie wyłącznie dla własnych, prywatnych celów. Wykorzystanie części lub całości materiałów zawartych w Serwisie dla celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim przez Usługobiorcę w Serwisie, Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas nieokreślony, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz z prawem do sublicencjonowania do korzystania z takich materiałów na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w tym techniką cyfrową,
 • zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w tym techniką cyfrową.

Zamieszczając materiały wskazane powyżej Usługobiorca deklaruje, że nie naruszają one praw osób trzecich.

Wszelkie użyte w Serwisie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią chronioną własność Usługodawcy lub spółek z jego grupy kapitałowej. Ich wykorzystywanie w działalności komercyjnej jest zabronione bez zgody Usługodawcy a ich zamieszczenie w Serwisie nie jest jednoznaczne z udzieleniem jakiejkolwiek licencji na korzystanie z nich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany regulaminu będą podawane do wiadomości Usługobiorców przez zamieszczenie informacji o zmianie i wskazanie co najmniej 14 dniowego terminu po upływie którego zmiany wejdą w życie. Do Usług, których świadczenie rozpoczyna się po dniu wejścia w życie zmienionego regulaminu stosuje się zmieniony regulamin.Niniejszy Serwis podlega prawu polskiemu.